20 Novembre 2022

CA | ES
Compte enrere oficial
:
:
:

Avís Legal

Mitjançant el present Avís Legal i les presents Condicions d’ús (d’ara endavant, les “Condicions”) et presentem la informació sobre la plataforma en línia www.mitjamaratosantcugat.com, d’ara endavant, la “Plataforma” o “Web”). L’accés i/o utilització de la Web implica l’acceptació expressa i sense reserves de tots els termes de les presents condicions d’ús, tenint la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte subscrit per escrit i signat.

La seva observança i compliment serà exigible respecte de qualsevol persona que accedeixi, i/o utilitzi la Web. Si vostè no està d’acord amb els termes exposats, no accedeixi i/o utilitzi la Plataforma. Per mitjà de l’acceptació de les “condicions d’ús” el participant manifesta que ha llegit, entén, comprèn i està d’acord amb l’aquí exposat.

IDENTIFICACIÓ

Titular: RPM Racing S.L.O. (d’ara endavant, “RPM”)

NIF: B61514360

Domicili social: Avinguda de la Granvia de L’Hospitalet, 8 -10 7a PLANTA, L’Hospitalet de Llobregat, 08902, Barcelona

Correu electrònic: dpo@rpmsports.es

2. FUNCIONAMENT DE LA PLATAFORMA

La Web és una plataforma en línia en la que els usuaris podran tenir accés als esdeveniments esportius gestionats per RPM i inscriure’s en aquests.

La inscripció a l’esdeveniment, que serà a través del formulari específic habilitat per a això, el participant haurà d’incloure les seves dades reals i veraces a través d’aquest formulari Web, requisit essencial, per a poder gestionar correctament el nostre servei. Denominant-se als usuaris en el context de les presents Condicions, “participants”.

Els esdeveniments poden ser gratuïts o onerosos, indicant-se de manera específica en la descripció dels esdeveniments el caràcter pecuniari d’aquests.

3. OBJECTE

L’objecte de les presents Condicions és establir els termes de contractació per als participants que participin en els diferents esdeveniments esportius. Així mateix, s’entén que una persona passa a ser usuària de la Plataforma en el moment en què accepta les Condicions d’Ús i/o la Política de Privacitat exposades en aquesta, bastant per a això que ho visiti.

En qualsevol cas, RPM es reserva el dret a modificar, sense previ avís, les presents Condicions, fent-les públiques al costat de la data de publicació, a través de la Web atenent sempre criteris de modificació que vagin encaminats a la millora del servei, major claredat i millor protecció dels consumidors i usuaris.

A continuació, s’indica tot el que es pot i no es pot fer durant l’accés, la navegació, la inscripció i la utilització de la Web.

4. ACCÉS NAVEGACIÓ

L’accés i navegació en la Plataforma no requereixen registre dels usuaris, no obstant això, es requereix dels participants completar el formulari d’inscripció perquè puguin participar en els diferents esdeveniments esportius.

RPM sol·licita que qualsevol abús o vulneració de les presents Condicions d’Ús que es detecti i, en particular, aquells que afectin menors, siguin comunicats immediatament a través dels mitjans de contactes indicats.

5. INSCRIPCIÓ DEL PARTICIPANT ALS DIFERENTS ESDEVENIMENTS

5.1 Formulari d’inscripció a l’esdeveniment

La inscripció a l’esdeveniment es realitzarà a través del formulari específic habilitat per a això, el participant haurà d’incloure les seves dades reals i veraces a través d’aquest formulari Web, requisit essencial, per a poder gestionar correctament el nostre servei.

En cap concepte RPM es responsabilitzarà de la veracitat de les dades d’inscripció facilitats pels participants, per la qual cosa cadascun d’aquests són els responsables de les possibles conseqüències, errors i errades que posteriorment puguin derivar-se de la falta de veracitat de les dades.

L’equip de RPM pot posar-se en contacte amb el participant en qualsevol moment, perquè aquest demostri la seva edat real aportant fotocòpia del seu DNI o un document equivalent. Si no es dona aquesta informació dins del termini que s’indica, des de RPM es reserva el dret de cancel·lar la inscripció del participant a l’esdeveniment en qüestió.

Les dades del DNI o del document que s’aporti seran utilitzats exclusivament pel personal autoritzat de RPM per a fer la tasca d’identificació, en cap cas, es tractarà per a un altre fi.

Independentment de si els participants s’inscriguin a esdeveniments gratuïts o onerosos, els participants són els responsables de la informació que incloguin en la seva inscripció, assumint la completa responsabilitat que de tot això pogués derivar-se. RPM no es fa responsable de cap de les accions que poguessin realitzar aquests participants, quedant així RPM eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de tota reclamació per accions o omissions realitzades pel participant que atemptin contra drets de tercers i/o infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra norma de l’ordenament jurídic aplicable.

Queda prohibit la inscripció a menors de divuit (18) anys d’edat, de conformitat amb el que es disposa en l’apartat 12 de les presents Condicions. En cas d’inscripció per part d’un menor d’aquesta edat, es presumirà que s’ha realitzat amb autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals, sense perjudici que RPM es reservi el dret a realitzar quantes verificacions consideri oportunes.

Igualment, informem els participants que en la totalitat dels esdeveniments que es publiquin en la Plataforma, es prendran fotografies i/o vídeos durant la celebració d’aquests. El contingut obtingut en els diferents esdeveniments, seran utilitzada per RPM, per a finalitats (publicar en web, en web + xarxes socials, etc.). La pròpia inscripció i participació en l’esdeveniment suposaria l’acceptació del participant a la captació de la imatge del participant per a la finalitat exposada en el Reglament.

5.2 Inscripció esdeveniment gratuït

El participant pot inscriure’s a títol individual, de manera gratuïta i sense obtenir cap mena de benefici econòmic en participar, no podent així reclamar cap mena de contraprestació (econòmica o no econòmica) a RPM.

5.3 Inscripció esdeveniment onerós

Per a inscriure’s en determinats esdeveniments, el participant haurà d’abonar una quantitat econòmica especificada en la descripció dels diferents esdeveniments.

Preu i Forma de pagament:

Una vegada completades les dades del formulari, el Participant haurà de procedir a l’abonament de la quantitat per a la inscripció, i en el seu cas el pagament de l’adquisició del material addicional, a través dels mitjans de pagament especificats en la Web.

Posteriorment al fet que el pagament sigui efectuat, el Participant rebrà un e-mail de confirmació de la inscripció a l’esdeveniment concret, incloent-se en cas d’haver adquirit productes addicionals (com, per exemple, la medalla personalitzada o el pack de fotografies), (i) un resum dels articles adquirits; (ii) la modalitat d’enviament sol·licitada i; (iii) l’adreça de destinació si procedís.

Si en el moment d’efectuar-se l’abonament, es produís una incidència que impedeixi realitzar el mateix, el participant rebrà un missatge automàtic d’error, no havent-se tramitat la inscripció a l’esdeveniment sol·licitat fins no completar-se amb èxit l’abonament de la quantitat total.

Els preus als esdeveniments i els materials s’expressen en Euros (€), incloent els impostos i les despeses de gestió i enviament, l’import dels quals s’indicarà en el moment de la confirmació a l’esdeveniment en qüestió.

Informem als participants que els pagaments seran realitzats a través de les passarel·les de pagaments establertes a la nostra política de privacitat.

 5.4 Lliurament i Adquisició de materials necessaris i productes addicionals

Tant per a esdeveniments gratuïts, com onerosos, es posarà a la disposició dels Participants diferents materials que seran descrits en el Reglament.

Com a regla general, i sempre que el Participant hagi realitzat el pagament complet i aquest hagi estat rebut per part de RPM, els materials necessaris per a la participació en l’esdeveniment seran lliurats juntament amb el dorsal.

En cas d’adquirir productes addicionals, com ara la medalla personalitzada, o el pack de fotografies, aquests es regiran pel que s’estableix en el Reglament.

RPM recomana al Participant que validi qualsevol informació relativa als materials abans de qualsevol ús o actuació segons aquesta informació. RPM no assumeix tampoc cap responsabilitat per errors tipogràfics o d’un altre tipus, ni per les possibles omissions en la informació del material.

6. CANCEL·LACIÓ I DEVOLUCIÓ

6.1. Cancel·lació d’inscripció

Els participants podran sol·licitar la cancel·lació de la seva inscripció en qualsevol moment fins a la data prèvia al lliurament de l’equipament, material i en el seu cas dorsal.

En cas de tractar-se d’una inscripció a un esdeveniment onerós, l’informem que podrà sol·licitar el reemborsament de la quantitat abonada en la inscripció en cas que s’informi en el termini referenciat en l’anterior apartat, així com en les especificacions de la inscripció.

6.2. Devolució de Material.

Devolucions per defectes de fabricació.

RPM respon per la falta de conformitat del material que es posi de manifest en un termini de dos (2) anys des del lliurament d’aquests, podent el Participant retornar-los en tal cas.

 Segons la normativa, s’entén que els productes són conformes quan:

• S’ajustin a la descripció realitzada pel venedor i posseeixin les qualitats del producte que el venedor hagi presentat al consumidor i usuari en forma de mostra o model;

• Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinin els productes del mateix tipus;

• Siguin aptes per a qualsevol ús especial requerit pel consumidor i usuari quan l’hagi posat en coneixement del venedor en el moment de celebració del contracte, sempre que aquest hagi admès que el producte és apte per a aquest ús.

Durant el termini de dos (2) anys que RPM ha de respondre per la falta de conformitat dels productes, solament durant els primers sis (6) mesos es presumirà que la falta de conformitat és imputable a RPM. Durant els divuit (18) mesos següents, fins a complir el termini de dos (2) anys indicat, el Participant que adquireixi els materials haurà de justificar i provar fefaentment que la falta de conformitat és imputable RPM. En cas que no es justifiqui i provi la imputabilitat a RPM de la falta de conformitat del producte, aquest no podrà ser retornat.

Devolucions per desistiment.

Tots els Participants que adquireixin materials de RPM, poden exercir el seu dret de desistiment dins del termini màxim de catorze (14) dies naturals des del moment en què es va rebre el material, havent de ser exercit directament enfront de RPM.

Aquests participants podran exercir aquest dret de desistiment quan no estiguessin conformes amb els productes rebuts en la seva comanda i tot això sense cap penalització i sense necessitat d’indicar els motius de devolució.

No obstant això, el participant haurà de fer-se càrrec del cost directe de devolució a RPM, tant si retorna la comanda per complet com si decideix retornar només alguns dels productes de la comanda

No obstant això, conforme a l’article 103 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, el dret de desistiment no serà aplicable en cas que estiguem davant materials confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o es tractin de productes manifestament personalitzats.

Procediment de devolució

Per a formalitzar la devolució, el Participant haurà de dirigir-se al correu electrònic especificat en el Reglament, i haurà de seguir el procediment indicat, informant-nos el seu dret de desistiment mitjançant una declaració inequívoca. Per a més información, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través dels mitjans de contacte indicats en l’encapçalat de les presents condicions.

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Quan els participants s’inscriuen en els diferents esdeveniments i es captura imatges durant aquests, i publicació de la seva imatge, el resultat d’aquestes captures pot resultar la imatge dels participants. Per això, es concedeix permís a RPM per a allotjar, pujar, i publicar aquest contingut a través de la Web titularitat de RPM, i els seus subdominis, podent existir fins comercials tal com es determina en el Reglament.

RPM pot esborrar i eliminar el contingut en qualsevol moment, sense perjudici que els participants puguin continuar veient el publicat en cas d’haver-ho compartit en altres llocs web.

RPM, garanteix ser titular, o en el seu cas, comptar amb els drets de propietat intel·lectual i industrial corresponents, per a la gestió de la Plataforma, sense que l’accés, la navegació en la Plataforma o la inscripció en l’esdeveniment suposi cap mena de renúncia, transmissió o cessió total o parcial, sobre els drets de propietat de RPM en favor dels participants.

Tots aquests continguts es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i en el seu cas industrial, sense perjudici que qualsevol persona o entitat que consideri que s’estan veient afectats els seus drets pugui emprendre les accions legals que consideri oportunes.

No obstant això, RPM gestor del servei, i amb la finalitat d’oferir un mitjà perquè puguis accedir, visualitzar i utilitzar la Plataforma, posa a la disposició del participant com a interessat d’aquesta, amb l’única fi de permetre la inscripció dels interessats, com a participants dels diferents esdeveniments, podent accedir des de qualsevol punt de planeta. En tot cas, queda absolutament prohibida qualsevol tipus de reproducció, imitació, transmissió, traducció, modificació, elaboració d’obra derivada i/o comunicació pública, amb independència del mitjà emprat per a això, assumint en cas contrari el participant infractor totes les responsabilitats directes o derivades que poguessin arribar a produir-se.

Els continguts allotjats en la Web únicament podran ser descarregats, reproduïts o utilitzats en un altre dispositiu o lloc diferent a la Web, prèvia autorització per escrit de RPM.

8. PROHIBICIONS I REGLES DE CONDUCTA

Està terminant prohibit comunicar per part dels participants, a través dels canals de contacte, contingut que:

Pugui ser considerat com una vulneració en qualsevol forma dels drets fonamentals a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de tercers i, molt especialment, dels menors d’edat.

Inclogui fotografies o que reculli imatges o dades personals de tercers sense l’oportú consentiment dels seus titulars.

Vulneri el secret de les comunicacions o suposi una infracció de drets de propietat intel·lectual i industrial o de les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal.

Contingui “spam” i/o enllaços a llocs sense relació amb l’espai corresponent.

Inclogui publicitat o comunicacions comercials, per a l’emissió de missatges amb finalitat publicitària o per a la captació de dades amb la mateixa fi.

Addicionalment, no està permès i seran de l’exclusiva responsabilitat del participant, l’accés o la utilització de la Web amb finalitats il·legals o no autoritzats, amb o sense finalitat econòmica. A títol enunciatiu, no limitatiu:

Usar la Web en cap forma que pugui provocar danys, interrupcions, ineficiències o defectes en el seu funcionament o en el dispositiu d’un tercer;

Usar la Web per a la transmissió, instal·lació o publicació de qualsevol virus, codi maliciós o altres programes o arxius perjudicials;

Usar la Web per a recollir dades de caràcter personal d’altres usuaris i/o participants;

Usar la Web de manera il·legal, en contra de la bona fe, la moral i l’ordre públic;

Infringir, o intentar infringir, les mesures de seguretat o autenticació de la Web o de qualsevol xarxa connectada a aquest, o les mesures de seguretat o protecció inherents als continguts oferts en la Web;

Dur a terme alguna acció que provoqui una saturació desproporcionada o innecessària en la infraestructura de la Web o en els sistemes o xarxes del prestador, així com en els sistemes i xarxes connectats a la Web.

L’incompliment de qualsevol de les anteriors obligacions podrà portar aparellada l’adopció per RPM de les mesures oportunes emparades en Dret i en l’exercici dels seus drets o obligacions, podent arribar a la baixa de la inscripció del participant infractor, sense que mediï possibilitat de cap indemnització pels danys i perjudicis causats.

El participant o Usuari que incompleixi aquestes prohibicions serà responsable de qualsevol reclamació que es produeixi a conseqüència d’això. Encara que no es produís cap reclamació d’un tercer, RPM es reserva la possibilitat d’impedir l’accés a la Web, o de participar en els espais habilitats en el mateix als participants que incompleixin aquestes condicions.

9. NOTIFICACIÓ D’INFRACCIÓ DE DRET

En cas que, durant la navegació a través de la Plataforma, es detecti qualsevol de les situacions indicades a continuació, si us plau, comuniqui-ho a RPM en el menor termini possible. A continuació, s’indiquen algunes de les situacions que permanentment persegueix RPM des de la Web:

Usos no autoritzats d’informació relativa a menors d’edat.

Usos que poguessin arribar a vulnerar els drets a l’honor, intimitat i pròpia imatge de persones físiques, usuàries o no de la Plataforma.

Ús no autoritzat de dades personals pròpies o de tercers, que vulnerin la normativa de protecció de dades.

Publicació d’informació relativa a marques falses o imitacions il·legals de marques.

En qualsevol d’aquests casos o semblants, el protocol que hauran de seguir els usuaris perquè aconseguir donar resposta en el menor termini i de la forma més efectiva possible serà el següent:

Identificar el contingut en qüestió que presumptament vulnera la normativa o algun dret.

Identificar, de manera clara, les formes de contacte seleccionades perquè RPM pugui contactar amb la persona reclamant.

Acreditar degudament la seva identitat mitjançant document oficial suficient (DNI o passaport).

Totes les sol·licituds hauran de ser remeses directament a la direcció de contacte establerta en el Reglament.

10. DRET DE DESISTIMENT

De conformitat amb el que es disposa en el Reial decret 1/2007, del Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, s’informa que, el participant disposa de 14 dies posteriors a la inscripció, i sempre que el termini de lliurament del material de l’esdeveniment o l’esdeveniment en si mateix no hagi començat, el dret de desistiment en relació a la inscripció.

11. PROTECCIÓ DE DADES

Pot trobar informació sobre el tractament de les seves dades personals en la següent Política de Privacitat.

Addicionalment a l’anterior, se l’informa que, acceptant les presents condicions d’ús de la Plataforma, vostè autoritza al fet que les seves dades personals identificatives, l’entrenament realitzat, així com la seva posició en el resultat final de l’esdeveniment esportiu, siguin publicats a través de la web de RPM, la seva aplicació mòbil, les seves xarxes socials, a través d’entitats col·laboradores, així com mitjans de comunicació.

Tingui en compte que aquestes dades seran visibles per altres participants i usuaris de la Plataforma.

En cas de no estar d’acord amb els termes anteriors de publicació de les seves dades personals i de participació, no ha d’inscriure’s, ni acceptar els seus termes i condicions.

12. MENORS D’EDAT I ÚS DE LA PLATAFORMA

Per a poder accedir i navegar en la Plataforma, és obligatori ser major de catorze (14) anys, així com per a inscriure’s i participar en els esdeveniments és obligatori tenir més de divuit (18) anys, o en el seu cas, comptar amb l’autorització prèvia i escrita per part dels seus pares i/o tutors legals.

En tot cas, RPM es reserva el dret a contactar amb tots els participants inscrits per a comprovar la seva identitat i la seva edat, en cas que aquesta comunicació no sigui atesa o sigui atesa amb informació defectuosa o manipulada, es procedirà a la baixa de la inscripció.

En cas que, durant la navegació, es detectin perfils de participants de menors de divuit (18) anys, si us plau, comuniqui-ho de manera immediata perquè es procedeixi a iniciar el protocol d’identificació anteriorment indicat, d’acord amb l’estipulat en l’apartat 9.

13. SEGURETAT I SUPLANTACIÓ DE PERFILS

Per a la inscripció dels participants, no està permès facilitar dades falses o dels quals no sigui titular. L’ús de dades falses o de tercers sense la seva autorització expressa es considerarà suplantació d’identitat, un fet que constitueix una infracció i, per tant, penat per la legislació vigent.

De cara a la generació de confiança per a la comunitat online de RPM, és essencial la identificació real dels participants que hi ha després de cadascun dels perfils, per la qual cosa, en cas que es detecti o presumeixi que s’ha suplantat la identitat d’algun dels participants de la Web o d’algun tercer aliè a aquesta, automàticament es procedirà a la identificació del presumpte infractor, sol·licitant-li una còpia del teu DNI, passaport o document oficial semblant, procedint a la baixa automàtica de la seva inscripció en cas de no obtenir la documentació requerida o no obtenir resposta.

Tan aviat es tingui constància que s’està produint qualsevol tipus de situació que implica la suplantació d’identitat d’un participant, es posarà en coneixement de les Forces i Cossos de Seguretat.

14. ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEB

L’ús d’enllaços en Internet és una de les essències del seu funcionament, és per això que, queda expressament habilitada la inclusió, de links a pàgines web de tercers, sempre que aquests siguin legals i lícits, no contravinguin les lleis, la moral, l’ordre públic o les normes socials generalment acceptades i no tinguin associada una activitat econòmica, ja sigui directa o indirecta.

En relació amb els enllaços publicats per part de RPM, es compromet al fet que el contingut d’aquests compleixi amb la normativa vigent, així com amb les presents Condicions, comprometent-se també a la seva retirada immediata tan aviat es tingui coneixement efectiu que el contingut enllaçat incompleix en qualsevol sentit amb alguna de les indicacions realitzades.

Respecte als enllaços inclosos per tercers, RPM no es fa responsable del contingut que pogués estar allotjat en les pàgines web enllaçades, sent ells els únics responsables sobre aquest tema. En aquest sentit, si es tingués coneixement de la il·licitud d’activitats desenvolupades a través de pàgines web de tercers amb link en la Web, s’haurà de comunicar immediatament a RPM a l’efecte de que es procedeixi a deshabilitar el link d’accés a aquesta.

L’establiment de qualsevol mena de link des de la Web a una altra pàgina web aliena no implicarà que existeixi algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre RPM i el responsable de la pàgina web aliena.

15. GARANTIES I RESPONSABILITATS

El participant assumeix que no és possible aconseguir la disponibilitat permanent de la Plataforma, no obstant això, RPM treballa contínuament perquè així sigui, adaptant totes les mesures necessàries, dins de l’estat de la tècnica, per a garantir el funcionament de la Web i reduir al mínim els errors del sistema, tant des del punt de vista tècnic com dels continguts publicats.

Les parts respondran de les infraccions en què haguessin incorregut personalment, quedant indemne la part contrària enfront de qualsevol error, culpa o negligència no imputable a ella, i a tot perjudici que es derivés d’aquestes infraccions o errors imputables a l’altra part contractant.

RPM emprarà tots els esforços comercial i tècnicament al seu abast per a mantenir disponibles els seus serveis a través de la Plataforma, la qual cosa constitueix una obligació que, no obstant això, no serà aplicable per a qualsevol falta de disponibilitat o de rendiment provocada per:

Inactivitat temporal de la Plataforma a causa d’actualització i/o manteniment tècnic.

Causes alienes al control de RPM: força major, problemes d’accés a Internet, problemes tecnològics més enllà de la gestió diligent i raonable del titular de la Plataforma, accions o omissions de tercers, etc.

En tots els casos referits, aliens al control i la diligència deguda per RPM, no hi haurà lloc a indemnització de RPM al participant per lucre cessant, danys o perjudicis.

En cas de tancament o suspensió de la Plataforma per causes alienes a l’actuació de les parts, s’informarà puntualment el participant del trasllat del servei a un nou domini, modificant-se únicament les estipulacions del contracte actual quant al domini en què la Plataforma roman activa.

No obstant això, RPM informa que, tot i que fa un esforç permanent per classificar, filtrar i seleccionar els continguts legals i no legals publicats en la Plataforma, no pot garantir aquest extrem de manera permanent, agraint que en cas de detectar alguna infracció es comuniqui en el menor termini possible d’acord amb el procés establert en l’apartat 9.

RPM no serà responsable de la veracitat, integritat o actualització de les informacions publicades en la Web provinents de fonts alienes a aquest. Tampoc serà assumida, per part de RPM, cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús de les citades informacions.

Si algun dels participants no compleix alguna de les seves obligacions o obstaculitza el compliment per l’altra part de les seves, haurà de respondre pels danys i perjudicis causats, tant per mal emergent com per lucre cessant.

16. COMPETÈNCIA I FUR APLICABLE

Els apartats de les presents Condicions han de ser interpretades de manera independent i autònoma, no veient-se afectades la resta d’estipulacions en cas que una d’elles hagi estat declarada nul·la o inaplicable per sentència judicial o resolució arbitral ferma. Se substituirà la clàusula o clàusules afectades per una altra o altres que preservin els efectes perseguits per les condicions d’ús.

El no exercici o execució per part de RPM de qualsevol dret o disposició contingut en les presents Condicions no constituirà una renúncia a aquest, excepte reconeixement i acord per escrit per part seva.

Amb independència de la localització geogràfica del participant o la seva nacionalitat, i sempre que la normativa prevegi la possibilitat per a les parts de sotmetre’s a un fur determinat, per a tota qüestió litigiosa o conflicte que incumbeixi la Web, serà aplicable la legislació espanyola vigent en el moment del litigi, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús de la Plataforma els Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

Per a presentar reclamacions en l’ús dels serveis de RPM, el participant pot dirigir-se per correu a l’adreça electrònica o física indicada a l’inici del document, comprometent-se RPM a atendre absolutament totes les notificacions que rebi en aquest sentit.

Actualitzat el maig de 2022

Organitzadors

Suport institucional

Direcció Logística

Title Sponsor

Official Partner

Media Partner

Executive organization

Vehicle oficial

Col·laborador